Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor BRUIN is een eenmanszaak naar Nederlands recht en gevestigd in Amersfoort. Het kantoor en de bij haar aangesloten advocaat, mr. A.M. Bruin, voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht die wordt gegeven aan mr. A.M. Bruin.
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. A.M. Bruin. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
4 Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor BRUIN, en degene die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor BRUIN gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
5. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt op grond van een verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 10.000,=. Mr. A.M. Bruin, alsmede diegenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
6. Alle rechten uit welke hoofde ook die een cliënt pretendeert te hebben jegens Mr. A.M. Bruin in verband met de uit overeenkomst van opdracht voortvloeiende werkzaamheden, vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon worden met het bestaan van deze rechten. 7. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Mr. A.M. Bruin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.
8. De door Advocatenkantoor BRUIN verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium; tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief doch deze kan (afhankelijk van het financiële belang, de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid), variabel zijn. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door Advocatenkantoor BRUIN gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium wordt verhoogd met omzetbelasting, alsmede eventuele reiskosten en kosten van derden (verschotten).
9. Een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten kan worden verlangd.
10. De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor BRUIN dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een wijze zoals op de declaratie staat aangegeven. Indien betaling achterwege blijft dan is de opdrachtgever in verzuim, zonder nadere in gebreke stelling. In dat geval is de opdrachtgever vanaf die datum wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten a 10% over het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van € 20,--.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever . De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
11. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is Advocatenkantoor BRUIN gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen, totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor BRUIN voor schade die daardoor mocht ontstaan.
12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Geschillencommissie Advocatuur van toepassing is, is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Advocatenkantoor BRUIN: http:// www.bruinadvocaat.nl

Amersfoort, 2013

In aanvulling op deze algemene voorwaarden is  een Privacy Verklaring opgesteld:
Dit is de privacyverklaring van Advocatenkantoor BRUIN, gevestigd te Amersfoort.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden hoe wij omgaan met persoonsgegevens. las u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft  of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 033 4554443 of e-mail:info@bruinadvocaat.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Advocatenkantoor BRUIN respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook persoonsgegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. 

Advocatenkantoor BRUIN verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Advocatenkantoor BRUIN verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
- uitvoering van een overeenkomst (waaronder het verlenen van juridische diensten, en/of diensten als mediator):
- en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
- advisering, bemiddeling en verwijzing;
- innen van declaraties;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dossier
Advocatenkantoor BRUIN verwerkt de navolgende persoonsgegevens: De persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat /mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam. adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.
Factuur
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de advocaat/mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
Analyse Websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaats als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Advocatenkantoor BRUIN deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor BRUIN, zoals een IT -leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor BRUIN persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor BRUIN uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partijen eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. 

Beveiliging Persoonsgegevens
Advocatenkantoor BRUIN hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor BRUIN gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT- leverancier, zal Advocatenkantoor BRUIN in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Advocatenkantoor BRUIN bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgevens is vereist.
Wij bewaren de dossiers, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 7 jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de advocaat/mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om (een deel van) het dossier langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a. het recht op inzake in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
b. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;
c. het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en/of - in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen ("recht op vergetelheid");
e. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer infomatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de AVG

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het in het beging van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

November 2018

Ons kantoor heeft geen derdengeldrekening en kan geen derdengelden in ontvangst nemen.